Բարի գալուստ նոր ժամանակների դպրոց

 

 

Հաշվետվություն

Համագործակցություն

Ներքին գնահատում

Աշխատակազմ

Մեր մասին

Դպրոցի պատմությունը

Մեր նվաճումները

Համակարգչային կենտրոն

Մեր գրադարանը

Օգտակար հղումներ

Տեսադարան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աշխատակազմ


Լիլիթ Դերենիկի Արեյան
տնօրեն

 

Ծնվել է 1980թ-ի օգոստոսի 1-ին քաղաք Երևանում, ծառայողի ընտանիքում: 1996 թ.-ին ավարտել է Երևանի Ն. Խաչատրյանի անվան թիվ 113 միջնակարգ դպրոցը: 2000թ-ին ավարտել է Երևանի <<Հրաչյա Աճառյան համալսարանի օլիգոֆրենոմանկավարժություն և լոգոպեդիա>> բաժինը: 2000-2003թթ. աշխատել է <<Առողջ մանուկ>> կազմակերպությունում որպես դեֆեկտոլոգ լոգոպեդ: 2003թ-ից աշխատել է թիվ 313 մանկապարտեզում որպես լոգոպեդ: 2009թ-ին ավարտել է Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի պատմություն և իրավագիտություն բաժինը: 2009թ-ից աշխատել է Երևանի Գ. Գյուլբենկյանի անվան թիվ 190 դպրոցում որպես պատմության ուսուցչուհի: Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա:
Պայմանագիրը կնքվել է 17.09.2014թ. ին:

Լուսինե Դավիդյան

տնօրենի՝ ուսումնական գծով տեղակալը՝

-Պատասխաանատու է ուսումնական հաստատւթյան աշակերտական շարժի, աշակերտների շարժի մատյանի, աշակերտների հրամանագրքի համար և ամեն ամսվա վերջին օրը ներկայացնում է ամփոփիչ հաշվետվություն -պատասխանատու է ավարտական դասարանների բաշխիչ մատյանի համար
-պատասխանատու է մանկ. խորհրդի արձանագրությունների մատյանի համար, նախապատրաստում է դպրոցի մանկավարժական խորհրդի քննարկմանը ներկայացվող հարցերը
-պատասխանատու է և կազմում է 5-9-րդ դասարանների ուսումնական պարապմունքների դասացուցակն ըստ ուսումնական պլանի
-հետևում է աշխատանքային կարգուկանոնի պահպանությանն ինչպես դասերի, այնպես էլ դասամիջոցների ժամանակ
-Կազմակերպում է ուսումնական պարապմունքների հսկողություն, ներկայացնում առաջարկություններ՝ ուսումնական գործընթացի կատարելագործման ուղղությամբ
-հսկում է ուսհաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական ակտերով և կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջների կատարումը
-վարում է ուսուցիչների բաց թողած և փոխարինած դասաժամերի հաշվառման մատյանը, տաբելը:

 

 

Սադյան Ինեսա Սամսոնի
տնօրենի ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալ՝

 • Համակարգում է 1- 4-րդ դասարանների ուսումնադաստիարակչական աշխատանք­ները, պատասխանատու է այդ դասարաններում ուսումնական գործըն­թացի անխա­փան կազմա­կերպման, ուսումնական ծրագրերի կատարման, դասա­վանդ­ման որակի և սովորողների՝ կրթական չափորոշիչներով սահմանված գիտե­լիք­ների, կարողութ­յուն­ների ու հմտություն­ների առնվազն պարտադիր նվազագույն մա­կար­դակի ապա­հովման համար։
 • Հսկողություն է իրականացնում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների ըն­թաց­քի, սովորողների առաջադիմության և վարքի նկատմամբ։
 • Հսկում է ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական ակ­տե­րով և կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջների կատարումը։
 • Կազմակերպում է ուսումնական պարապմունքների հսկողություն, ներկայացնում ա­ռաջարկություններ՝ ուսումնական գործընթացի կատարելագործման ուղղությամբ։
 • Կազմում է ուսումնական պարապմունքների դասացուցակը և ուսումնադաստիա­րակ­չական աշխատանքների վիճակի մասին հաշվետվություններ։

Մկրտչյան Կարինե
տնօրենի ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալ՝

 • Վերահսկում է 5-9 -րդ դասարաններում Dasaran.am-ում ուսուցիչների կատարած աշխատանքը
 • Կազմակերպում և վերահսկում է դպրոցում իրականացվող առարկայական մրցույթները
 • կազմակերպում և վերահսկում է էլեկտրոնային դասասենյակում անցկացվող դասերը և հետևում դասապրոցեսին, դրանց արդյունավետության ապահովմանը
 • պարբերաբար հետևում է գրադարանի աշխատանքին և սովորողների արտադասարանական ընթերցանությանն ու դասագրքերով ապահովվածությանը
 • Յուրաքանչյուր կիսամյակի վերջում կատարում է անձնական աշխատանքի վերլուծություններ և շտկումներ մտցնում աշխատանքային ծրագրերում

Սահակյան Գայանե
տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ՝

 • Համակարգում դասարանների ուսումնադաստիարակչական աշխատանք­ները, պատասխանատու է այդ դասարաններում ուսումնական գործըն­թացի անխա­փան կազմա­կերպման, ուսումնական ծրագրերի կատարման, դասա­վանդ­ման որակի և սովորողների՝ կրթական չափորոշիչներով սահմանված գիտե­լիք­ների, կարողութ­յուն­ների ու հմտություն­ների առնվազն պարտադիր նվազագույն մա­կար­դակի ապա­հովման համար։
 • Հսկողություն է իրականացնում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների ըն­թաց­քի, սովորողների առաջադիմության և վարքի նկատմամբ։
 • Ղեկավարում է ռուսաց և օտար լեզուների առարկայական մասնախմբերի աշխա­տան­քը, ընդհանրացնում և տարածում է մանկավարժական աշխատանքի առաջավոր փորձը, աջակցում է ուսուցման նոր մեթոդների ներդրմանը, ուսուցիչներին հաղոր­դա­կից դարձնում գիտության և մանկավարժական նորագույն նվաճումներին։
 • Հսկում է ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական ակտերով և կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջների կատարումը։
 • Կազմակերպում է ուսումնական պարապմունքների հսկողություն, ներկայացնում առաջարկություններ՝ ուսումնական գործընթացի կատարելագործման ուղղությամբ։

Գալստյան Մարինե

 • տնօրենի` մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալը (նախկինում` դաստիարակչական աշխատանքի գծով տեղակալ)`

  -կազմակերպում և ղեկավարում է սովորողների դաստիարակչական, արտադասարանական, արտադպրոցական աշխատանքներն ու դասղեկների գործունեությունը .
  -ապահովում է դպրոցի և ընտանիքի սերտ կապն ու համագործակցությունը. կազմակերպում է սովորողների հանգիստն ու ժամանցը, միջոցներ է ձեռնարկում սոցիալապես անապահով երեխաներին օգնություն ցույց տալու համար.
  -դպրոցի, նրա ստորաբաժանումների, մեթոդական միավորումների ղեկավարներին և մանկավարժական աշխատողներին գործնական օգնություն է ցույց տալիս ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպման գործում.
  -ընդհանրացում և միջոցներ է ձեռնարկում դաստիարակչական գծով մանկավարժական աշխատողների արդյունավետ, սահմանված կարգով երաշխավորված փորձը տարածելու համար.
  -աշխատանք է տանում սովորողների վարքի կուլտուրայի, վարվեցողության նորմերի և կանոնների ապահովման ուղղությամբ, աջակցում դպրոցական ինքնավարությանը հասարակական վերահսկողությանը.
  -հսկողություն է իրականացնում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի ընթացքի, սովորողների առաջադիմության և վարքի նկատմամբ. -կազմակերպում է ազգային մշակութային ժառանգության պահպանման ու զարգացման ուղղությամբ միջոցառումեր, նպաստում` հանրակրթության միջոցով ազգային փոքրամասնությունների համայնքների լեզվի և մշակույթի զարգացման իրավունքի իրականացմանը.
  -մասնակցում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների` կրթություն ստանալու իրավունքի իրականացմանը:

 


տնօրենի տնտեսական աշխատանքի գծով տեղակալ

  • Պատասխանատու է ուսումնական հաստատության շենքի և գույքի պահպանման, ուսումնական գործընթացի նյութատեխնիկական ապահովման, ուսումնական հաստատության սանիտարահիգիենիկ ու բարեկարգ վիճակի, հաստատության ուսումնական պարապմունքներին՝ դասասենյակների՝ ժամանակին նախապատրաստման, հակահրդեհային պաշտպանության և սպասարկող անձնակազմի աշխատանքի կազմակերպման համար։
  • Միջոցներ է ձեռնարկում ուսումնական հաստատության ուսումնամեթոդական բազան հարստացնելու և ամրապնդելու համար:
  • Իրականացնում է ուսումնական հաստատության նյութատեխնիկական բազայի կառավարումը, գույքի, տեխնիկական միջոցների, փոխարժեք ուսումնական և այլ միջոցների հաշվառումը և պահպանումը։
  • Ապահովում է ուսումնական հաստատության անվտանգության համակարգերի անընդհատ գործունեությունը:


Երևանի հ. 181 հիմնական դպրոց, 2020թ.