Բարի գալուստ նոր ժամանակների դպրոց

 

 

Հաշվետվություն

Համագործակցություն

Ներքին գնահատում

Աշխատակազմ

Մեր մասին

Դպրոցի պատմությունը

Մեր նվաճումները

Համակարգչային կենտրոն

Մեր գրադարանը

Օգտակար հղումներ

Տեսադարան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 ուստարվա ներքին գնահատում.

Ուսումնական հաստատությունում սովորողների և տնօրինության համագործակցությունը, սովորողների մասնակցությունը հաստատության գործունեությանը

 • Տնօրինությունը խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում դրանց իրագործ­մանը

Այո

 • Սովորողներիմասնակցություննիրենցվերաբերողխնդրահարույցհարցերիվերաբերյալանօրի­նու­թ­յանկողմիցորոշումներիընդունմանը, նմանդեպքերիթիվընմասևակցությունունեցածսովորողներիտոկոսը

------

 • Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները, դրանց թիվը, նախաձեռնություններին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

2              30%

 • Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումները, դրանց թիվը, միջոցաոումների նմասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
 • Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը, մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

18        
350
30աշ  

 • Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանեերը, քննարկումները, դրանց թիվը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

120
5        8%

 • Սովորող-սովորող և սովորող-ուսուցիչ հարաբերությունները ուսումնական հաստատությունում

Տես էջ11

 

Ուսումնական հաստատությունում գործում է ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին համապատասխան աշակերտական խորհուրդ, որի ներկայացրած աոաջարկություններն ամբողջությամբ արտացոլում են սովորողների կարիքները։ Ուսումնական հաստատության աշակերտական խորհուրդն իր գործունեությունը կառու­ցում է փոխադարձ հարգանքի, սովորողների, ծնողների և տնօրինության փոխադարձ վստահության ու աջակցության մթնոլորտում, իրականացնո՞ւմ Է հանրօգուտ աշխատանք

 1. Աշակերտական խորհրդի նախաձեռնած քայլերը՝ ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիր­­­­ներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն

Աշակերտական խորհրդի նախաձեռնությամբ դպրոցում կազմավորվել են փոխօգնության խմբեր, որոնք աջակցում են չառաջադիմող աշակերտներին՝ լրացնելու ուսման մեջ իրենց բացթողումները։ Այս խմբերն առավել արդյունավետ գործեցին տարեվերջին՝ օգնելով 120-200 ժամ բացակայություն ունեցող աշակերտներին հանձնելու տարեվերջյան քննությունները։

 Բավարար

 1. Աշակերտական խորհրդի ձեռնարկած միջոցները՝ սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով

Որպես կանոն՝ սովորողների միջև ծագած վեճերը հարթվում են հենց աշակերտական խորհրդի միջոցով, և եթե առանձին դեպքերում հարկ է լինում քննարկել դրանք նաև դասղեկի կամ տնօրե­նու­թյան անդամների հետ, անպայման այդ կազմակերպվում է աշխորհրդի միջոցով։

 Բավարար

 1. Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները՝ ներառյալ շաբաթ­օրյակ­նե­րը, հաս­տա­տության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները, հաճախականությունը և մաս­նա­կից սովորողների տոկոսը

Աշակերտական խորհրդի նաախձեռնությամբ կազմակերպվել է 18 միջոցառում, որոնք կրել են ամենա­տարբեր ուղղվածություն՝ Պետական տոներին, հայ մեծերին նվիրված միջոցառումներ, թատերական ներկայացումներ, էքսկուրսիաներ և այլն։ Աշակերտական խորհուրդն ակտիվորեն է մասնակցել նաև համա­դպրո­ցական 3 շաբաթօրյակների, ստանձնել դպրոցամերձ այգու և բակի կանաչապատումը, աղբյուր-հուշարձանի խնամքը։ Աշխորհրդի նախաձեռնությամբ ուսումնական տարվա ընթացքում դպրոցում իրականացվել է աշակերտական հերթապահություն։

Բավարար

 1.  Աշակերտական խորհրդի գործունեության համապատասխանությունը ժողովրդավարության և ինքնա­վարության սկզբունքներին

Լիովին համապատասխանում է

 

Ուսումնական հաստատության ծնողական խորհուրդը համագործակցում է տնօրինության և աշակերտա­կան խորհրդի հետ, օժանդակում սովորողների ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին:

 1.  Սովորողների ոաումնաղաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կող­մից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները, դրանց թիվը և ընդունված առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատմամբ

3     100%

 1.  Ծնողական խորհրդի կողմից կազմակերպված միջոցառումները (հանդեսներ, հավաքներ, երե­կույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն) ղրանց թիվը, մասնակից ծնողների թիվը և սո­վորողների տոկոսը

Կազմակերպվել են 200էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր:Մասնակցել են 950 ծնող,95%

 1.  Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները, ղրանց թիվը

------------

 1.  Ծնողական խորհրդի հանդիպումների հաճախականությունը և դրանց ընթացքում քննարկված հարցերի շրջանակները
 1. Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտա­նիքներից սովորողներին տրամադրվող աջակցությունը, ձևերը և աջակցություն ստացող սովորողների տոկոսը
 1. Ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը և դրա ձևերը

 

 

Կրթական բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը դասղեկների, աշակերտական խորհր­դի և ծնողական համայնքի առաջնակարգ խնդիրներից է։ Հենց նրանց ակտիվ համա­գոր­ծակ­ցու­թյան շնորհիվ էլ մեզ հաջողվել է դասասենյակներում ստեղծել հարմա­րա­վետ միջա­վայր, որտեղ բոլոր աշակերտների արդյունավետ գործունեության համար ապահովված են հա­վա­սար պայմաններ։ Աշակերտները և ծնողները ակտիվորեն են մասնակցում համայաքային և քաղաքային շաբաթ­օր­յակ­ներին, ակտիվորեն ներգրավվել են դպրոցի հարակից այգու բարեկարգման և կա­նաչա­պատման աշխատանքներում։ 
Զոհված շրջանավարտների հուշաքարի մոտ աշակերտական խորհրդի նախա­ձեռ­նու­թ­յամբ երեխաները տնկել են եղևնիներ, ծաղիկներ, որոնց խնամքը ստանձնել են կրտսեր դպրոցի սովորողներըը, իկս միջին դպրոցի աշակերտները պարբերաբար հետևում են դպրոցամերձ այգու տարածքի մաքրությանը:

 

 1. ՈՒսումնական հաստատության առօրյայի և տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին ծնող­նե­րի տեղեկացվածության աստիճանը

ՈՒսումնական հաստատության առօրյայի և տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին ծնողները տեղեկանում են ինչպես դպրոցի  school181 ,facebook.com, dasaran.am պաշտոնական կայքերից, գրավոր հայտարա­րու­թյուն­նե­րից, այնպես էլ դպրոցի ներքին  կանոնադրությամբ հայտարաված բաց դռների օրերին:

 Բավարար

 1. Ծնողների ներգրավվածությունը սովորողների արտադպրոցական և արտաղասարանական աշխատանքներում

Մեծ է ծնողների ներգրավվածությունը սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում հատկապես տարրական դասարաններում։ Այստեղ այն համատարած բնույթ է կրում։ Միջին դպրոցում այդ կապը թուլանում է, սակայն ծնողական խորհուրդների շնորհիվ հիմնա­կանում ապահովվում է կազմակերպվող աշխատանքներում ծնողների մասնակցությունը ինչպես ար­տադասարանական, այնպես էլ արտադպրոցական աշխատանքներին։

 Բավարար

 1. Այն ծնողևերի տոկոսը, ովքեր օգտվում եև http://dasaran.amhttp://ktak.amhttp://armedu.amhttp://forum.armedu.amhttp://lib.armedu.am և այլ կրթական կայքերից, ինչպես նաև հաստատության կայքից։

 17%

ՈՒսումնական հաստատությունն ու համայնքը համագործակցում են, և հաստատությունը վարում է ակտիվ հասարակական կյանք

 1. Ուսումնական հաստատությաև շեևքային պայմանևերի բարելավմաև, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութակաև բազայի համալրման և այլ աշխատաևքևերին համայնքի մասնակացությունը, այդ գործում կատարված ներդրումները

Ուսումնական հաստատությաև շեևքային պայմանևերի բարելավմաև, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութակաև բազայի համալրման և այլ աշխատաևքևերին համայնքի մասնակացությունը ընդհանուր առմամբ բավարար է, թեև հիմնականում սահմանափակվում է շաբաթօրյակների կազմա­կերպմամբ, դպրոցական գույքի վերանորոգմամբ, իսկ այդ նպատակով կատարված ներդրումները համակարգվում են դպրոցի խորհրդի կողմից։

 Բավարար

 1. Համայքնային հիմնախնդիրների վերաբերյալ սովորողների տեղեկացվածությունը, նրանց մաս­նա­կցռւթյունը համայնքի աշխատանքևերին, մասնակցության ձևերը, մասնակցություն ունեցած սովո­րողների տոկոսը

 

 Բավարար

 1. Ուսումնական հաստատությաև կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված և անց­կացված միջոցառումները,  դրաևց թիվը, մասնակից սովորողների տոկոսը և համայնքի ներկայա­ցու­ցիչ­ների թիվը

 

Բավարար

 1. Ուսումնական հաստատության կողմից հասարակական կազմակերպությունների հետ համա­տեղ իրականացված կրթական ծրագրերը, ղրանց թիվը և մասնակից սովորողների թիվը՝ ըստ ծրագ­րե­րի

Այս ուսումնական տարում դպրոցը չի համագործակցել հասարակական կազմակերպությունների հետ։

 

Մաս 5–ում բերված 1-ից 7 ցուցանիշների համար անհրաժեշտ Է կատարել տվյալների ու տեղեկատվության հա­վաքագրում, փաստաթղթային ուսամնասիբություն կամ դիտարկում, փաստագրում, այնուհետ լրացնել ստորև Աղյուսակ 30-ը։

Աղյուսակ 18. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ տվյալ ուսումնական տարում

Հիմնական առարկաներ

Սովորողների թիվը

Հիմնական առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը

4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում  պետական ավարտական քննությունների միավորների միջինը

4-րդ. դաս.

9-րդ.
դաս.(41)

12-րդ.
դաս.

4-րդ. դաս.

9-րդ.
դաս.

12-րդ.
դաս.

4-րդ.
դաս.

9-րդ.
դաս.

12-րդ.
դաս.

Մայրենի

187

 

 

8

 

 

8

 

 

Հայոց լեզու

 

41

 

 

5

 

 

11

 

Մաթեմատիկա

187

 

 

8

 

 

8

12

 

Հայոց պատմութ.

 

41

 

 

6

 

 

13

 

Բնագիտություն

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Օտար լեզու

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆիզկուլտուրա

187

 

 

9

 

 

 

8

 

Անգլերեն

187

32

 

 

7

 

 

12

 

Երաժշտություն

187

 

 

8

 

 

 

 

 

Կերպարվեստ

187

 

 

8

 

 

 

 

 

Ես և շրջ. աշխ.

187

 

 

8

 

 

 

 

 

Տեխնոլոգիա

187

 

 

9

 

 

 

 

 

Շախմատ

187

 

 

8

 

 

 

 

 

Ֆրանսերեն

 

7

 

 

5

 

 

-

 

Գերմաներեն

 

2

 

 

7

 

 

11

 

Հանրահաշիվ

 

41

 

 

6

 

 

 

 

Երկրաչափութ.

 

41

 

 

6

 

 

 

 

Գրականություն

 

41

 

 

6

 

 

 

 

Ռուսաց լեզու

187

41

 

8

6

 

 

 

 

Ֆիզիկա

 

41

 

 

6

 

 

 

 

Քիմիա

 

41

 

 

5

 

 

 

 

Կենսաբանություն

 

41

 

 

6

 

 

 

 

Աշխարհագրութ.

 

41

 

 

6

 

 

 

 

Համաշխ. պատմ.

 

41

 

 

6

 

 

 

 

Ընդամենը

187

41

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 19. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ նախորդ ուստարում

Հիմնական առարկաներ

Սովորողների թիվը

Հիմնական առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը

4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների քննությունների միավորների միջինը

4-րդ. դաս.

9-րդ.
դաս.

12-րդ.
դաս.

4-րդ. դաս.

9-րդ.
դաս.

12-րդ.
դաս.

4-րդ.
դաս.

9-րդ.
դաս.

12-րդ.
դաս.

Մայրենի

228

 

 

8

 

 

8

 

 

Հայոց լեզու

 

 

 

 

6

 

 

13

 

Մաթեմատիկա

228

 

 

8

 

 

8

12

 

Հայոց պատմութ.

 

 

 

 

7

 

 

13

 

Բնագիտություն

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Օտար լեզու

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆիզկուլտուրա

169

 

 

8

 

 

8

8

 

Անգլերեն

138

 

 

8

8

 

8

14

 

Երաժշտություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կերպարվեստ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ես և շրջ. աշխ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տեխնոլոգիա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շախմատ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆրանսերեն

19

 

 

8

6

 

8

-

 

Գերմաներեն

12

 

 

8

8

 

8

18

 

Հանրահաշիվ

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Երկրաչափութ.

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Գրականություն

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Ռուսաց լեզու

169

 

 

8

7

 

8

 

 

Ֆիզիկա

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Քիմիա

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Կենսաբանություն

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Աշխարհագրութ.

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Համաշխ. պատմ.

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Ընդամենը

169

121

 

 

 

 

 

 

 

Շարունակություն ...>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

Երևանի հ. 181 հիմնական դպրոց, 2020թ.